DIATERMIA KRTKOFALOWA PDF

Home  /   DIATERMIA KRTKOFALOWA PDF

Author: Kazil Kagalrajas
Country: Congo
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 13 December 2008
Pages: 337
PDF File Size: 15.97 Mb
ePub File Size: 17.85 Mb
ISBN: 376-9-20276-164-2
Downloads: 87899
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakakus

Published on Jan View Download 1.

Sprone, pozbawione pary wodnej powietrze zostaje przekazanedo wymiennika ciepa, do ktrego ze specjalnego zbiornika, krykofalowa sposbkontrolowany przez zawr nastawczy, zostaje doprowadzony cieky azot,stanowicy w danym wypadku rdo zimna.

Polewanie wod kamieni sauny, wzmagajce dodatkowo efekt prze-grzania, stosuje si w zalenoci od zdolnoci przystosowania si danejosoby do wysokiej temperatury. Zesp urzdze wytwarzajcych obok gazowy dziaa w nastpujcysposb. Okady rozgrzewajce w zalenoci od szybkoci wysychania zmienia si po upywie godzin.

Wystpuje w niej bowiem znaczne roz-szerzenie naczy krwiononych skry, a jednoczenie zgodnie z diatefmia, zwenie ich we wntrzu ciaa, co powoduje w efekcieprzemieszczenie krwi na obwd. Choroby przemiany materii otyo, cukrzyca.

Zabiegi wykonuje si razy dziennie. Natrysk paszczowy wg Jankowiaka.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Przenikanie promieni przezskr; 1 — powierzchowna warstwanaskrka, 2 gboka warstwa na-skrka, 3 skra waciwa, 4 tkan-ka podskrna, gruczo ojowy,W wos, N wosowate naczyniekrwionone, P gruczo potowy,T tkanka tuszczowa wg Claytonaza Konarsk. W wodolecznictwie stosuje si natryski ruchome, stae i parowe.

Zabieg wykonuje si w drewnianej szafce, doktrej doprowadzana jest para wodna. Skada si ona ze zbiornika na parafin orazelektrycznego urzdzenia ogrzewczego z ukadem termoregulacyjnym,umoliwiajcym utrzymywanie staej, odpowiedniej temperatury ryc. Objawy te s wyrazem prawi-dowego odczynu skry na zimno.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Jak ju wspomniano temperatura wody stosowanej do krtkofwlowa wodo-leczniczych wywiera znaczny wpyw na ukad krenia. Jest to konieczne,poniewa od waciwego i szybkiego postpowania zaley uratowanieycia.

Po dokadnym osuszeniu skry przystpuje si do. Cinienie wodyreguluje si przez odpowiednio wysokie uoenie naczynia. W kpieli tej wykorzystuje si opisane wyejodciajce i oporowe dziaanie wody.

  ASKEP SINDROM STEVEN JOHNSON PDF

Niewydolno krenia, choroba nadcinieniowa,stany wyniszczenia, skonno do krwawie, stany chorobowe w okresieostrym. Okad okrywa siszczelnie ciepym kocem lub flanel, a niekiedy, w celu zwikszenia dziaania cieplnego,kadzie si bezporednio na okad termofor z gorc wod lub woreczek z ogrzanympiaskiem.

Langevina w r. Zabiegi ciepoleczniczeMetody lecznicze, w ktrych wykorzystuje si bodce cieplne, znajdujszerokie zastosowanie w fizykoterapii i balneoterapii. Osoba wykonujcanatrysk powinna w trakcie zabiegu kontrolowa rk temperatur, ci-nienie wody oraz stan napicia mini. Polewanie rozpoczyna si od palcw prawej rki, dochodzc do stawu barkowego. Osoby tgie,majce du objto ciaa przy wzgldnie maej jego powierzchni orazgrub podcik tuszczow, znosz gorzej zabiegi cieplne, poniewaoddawanie ciepa otoczeniu jest u nich utrudnione.

Jako przykad monapoda, e w krtjofalowa kpieli czynno serca ulega przypieszeniu, zwiksza sirwnie objto wyrzutowa i pojemno minutowa serca. Wpywa on na pogbienie oddechu i zmniejszeniedusznoci w napadzie dychawicy oskrzelowej. Czynnik ten zaley od reakcji fotochemicznychzachodzcych w tkankach pod wpywem promieni nadfioletowych.

Zgodnie zatem z tym prawem, jelinaczynia krwionone skry ulegaj pod wpywem ciepa rozszerzeniu, todue naczynia klatki piersiowej i jamy brzusznej ulegaj zweniu; jeli zanaczynia krwionone skry ulegn pod wpywem zimna zweniu, to duenaczynia klatki piersiowej i eiatermia brzusznej rozszerzaj si. Czynniki te zwizane s z od-dziaywaniem mechanicznym. Wymienione sposoby oceny temperatury s wykorzystywanew powszechnie stosowanych termometrach. Pewn rol w zabiegach wodoleczniczych odgrywa rwnie spjnoi lepko wody.

Ochadzanie ustroju powoduje zmniejszenie czstociakcji serca, jak rwnie podwyszenie cinienia rozkurczowego krwi. Natenie bodcw mechanicznych monazwikszy stosujc zamiast naciera oklepywanie. PkpieleStanowi one mniej obciajc ustrj form kpieli. Praktycznie nie obarczaj one chorego i mog by wykonywane bezwzgldu na wiek oraz choroby wspistniejce. Odczyn ustroju na bodce cieplne moe by miejscowy i oglny. Temperatura w pomieszczeniu zabiegowym waha si od 40 do 45C.

  KURVA SIGMOID PERTUMBUHAN TANAMAN PDF

Skada si ono z naczyniana wod, poczonego z rurk gumow, zakoczon odpowiedni kank.

Szybciej wysychajce okady Priessnitza zmienia si po godzinach. Badanie zjawisk elektrycznych, zwizanychz czynnoci tkanek, stworzyo podstawy do powszechnie dzisiaj stosowa-nych w diagnostyce takich metod elektrograficznych, jak elektrokardio-grafia, elektroencefalografia czy elektromiografia, ktrych istota polegana rejestrowaniu prdw czynnociowych powstajcych w czasie czynnociminia sercowego, mzgu czy mini szkieletowych.

Zalet ich, w porwnaniu z klasycznymi metodami chirur-gicznymi, jest krtiofalowa, prawie cakowite wyeliminowanie krwawieniaoraz powstanie w ich nastpstwie w miar kosmetycznej blizny skry.

Leczenie ciepem i zimnemCiepolecznictwoLeczenie ciepem, czyli ciepolecznictwo, polega na dostarczeniu do ustrojuenergii cieplnej, gwnie drog przewodzenia i przenoszenia. Rozszerzenie naczykrwiononych skry wpywa rwnie na zwikszenie przepywu krwi przeztkanki, co jest szeroko wykorzystywane w leczeniu wielu chorb, gwniestanw zapalnych. Przykadem odczynu paradoksalnego moeby reakcja naczy krwiononych na krtkofalows cieplny, wystpujca niekie-dy w zaburzeniach naczynioruchowych, kiedy zamiast spodziewanegorozszerzenia naczy nastpuje ich skurcz.

Osoby gorzej znoszce wysoktemperatur mog w czasie nagrzewania chodzi twarz i okolic sercazimn wod, korzystajc ze znajdujcego si w komorze sauny kranuz zimn wod. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci caoci bd czci ksiki bez pisemnej zgodywydawcy s zabronione.

Ze wzgldw praktycznych warto doda, e reakcje naczynioruchowe swyjtkowo sabe w skrze gowy. Naleypamita, e oddziaywanie mechaniczne strumienia wody jest najwikszepod ktem 90, za zmniejszenie kta osabia dziaanie.

Podstawy rozwoju tej dziedzinylecznictwa fizykalnego stworzyo odkrycie przez braci Jakuba i PiotraCurie w r.